Home » Movie » Sankashta Kara Ganapathi (2018)

Sankashta Kara Ganapathi (2018)

Title
Sankashta Kara Ganapathi
Original Title
Sankashta Kara Ganapathi
Release Date
2018
Director
Producer
Faizan Khan, Rajesh Babu, Ritvik Muralidhar
Production
Runtime
1 h 56 min
Languages
Kannada
Country
 India

Speak Your Mind